ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN
VMP CONSULTANCY, GEVESTIGD TE GOES

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. VMP: VMP Consultancy, gevestigd te Goes;
b. Opdrachtgever: de contractpartij van VMP;
c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief directe kosten en kantoorkosten als sub d. en e. bedoeld- die VMP voor uitvoering van de opdracht met opdrachtgever is overeengekomen;
d. Directe kosten: de kosten die VMP in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
e. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.


2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan VMP, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van
een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.


3. Opdracht
a. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
b. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door VMP is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan VMP slechts worden vertegenwoordigd door aan VMP verbonden vennoten.
c. Iedere opdracht aan VMP wordt geacht uitsluitend aan VMP te zijn verleend, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee
instemt dat VMP de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door één van de vennoten, of zo nodig door
derden in opdracht van VMP. Zelfs wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, wordt de opdracht nog steeds beschouwd te zijn verleend aan VMP. De werking van
de artikelen 7:404 BW wordt uitgesloten. Ook wordt de werking uitgesloten van artikel 7:407, lid 2 BW dat de hoofdelijke
aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven.


4. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met de directe kosten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een week, tussentijds in rekening gebracht. VMP is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij VMP gehanteerde standaard uurtarief.
c. Op verzoek van de opdrachtgever wordt hem een specificatie van de factuur verstrekt.
d. VMP is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.


5. Betaling
a. Betaling van de facturen van VMP dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze
termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% van het openstaande saldo
per maand verschuldigd.
b. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van VMP gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in
contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
c. Indien VMP invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die
invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van opdrachtgever.
d. Opdrachtgever zal zich niet beroepen op verrekening van hetgeen hij aan VMP verschuldigd is met hetgeen hij van VMP te
vorderen heeft.


6. Aansprakelijkheid
a. VMP is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht.
b. De sub a. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (vennoten van) VMP, en/of van
haar leidinggevende ondergeschikten.
c. Bij het inschakelen van derden zal VMP steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VMP is echter voor eventuele
tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.


7. Geschillen
a. De rechtsverhouding tussen VMP en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.
b. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen VMP en de opdrachtgever voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan
de bevoegde rechter te Middelburg worden voorgelegd.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord Zeeland te Middelburg onder nummer 22041289.